Minimálny učebný výstup

Nasledujúce texty opisujúce minimálny učebný výstup (MUV) sú aktuálne v procese verejnej konzultácie. K finalizácii štylistických, grafických a textových úprav dôjde po zapracovaní podnetov.

Registrácia a možnosť pridávania komentárov sú otvorené od 31.5.2023 12:00. Konzultácia bude prebiehať do 14.6.2023 do 23:59.

Minimálny učebný výstup bude súčasťou vzdelávacích štandardov nového Štátneho vzdelávacieho programu pre základné vzdelávanie. Učiteľom a učiteľkám v rámci jednotlivých cyklov a vzdelávacích oblastí pomôže stanoviť základnú úroveň vedomostí a zručností, ktoré sú nevyhnutné pre postup žiaka či žiačky do ďalšieho vzdelávacieho cyklu alebo stupňa vzdelávania.

1 Jazyk a komunikácia

Verejná konzultácia